Privacy- en cookiebeleid

Uitgebreide informatie over het gebruik van cookies.

STELLING

Dit cookiebeleid is bedoeld voor de site https://onebioshop.com/ (Locatie). Bij het opstellen van het document is rekening gehouden met wat is aangegeven in de Europese Verordening 679/2016 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (AVG), uit de Privacycode (Wetsdecreet nr. 196 van 30 juni 2003) en de Richtlijnen van de Privacygarantie (in het bijzonder de Richtlijnen over het gebruik van cookies uitgegeven op 10 juli 2021).

Gegevensbeheerder: AQQA SRL - Via Roma, 93/c 30020 Quarto d'Altino (VE) - Italië - BTW-nummer 08942811210 - E-mail info@onebioshop.com

ALGEMENE INFORMATIE

Wat zijn cookies en waar dienen ze voor?

Een cookie is een tekstbestand dat een door de gebruiker bezochte website naar zijn terminal (computer, mobiel apparaat zoals smartphone of tablet) stuurt, dove het wordt opgeslagen voordat het opnieuw naar die site wordt verzonden tijdens een volgend bezoek aan dezelfde site.

Cookies onderscheiden zich van elkaar:

 • op basis van de persoon die ze installeert, afhankelijk van of het dezelfde exploitant is van de bezochte site (zogenaamde "first-party cookies") of een andere persoon (zogenaamde "third-party cookies");
 • gebaseerd op het doel van elke cookie: sommige cookies maken een betere navigatie mogelijk, waarbij bepaalde gebruikerskeuzes worden onthouden, bijvoorbeeld de taal (de zogenaamde "technische cookies"), andere cookies maken het mogelijk de navigatie van de gebruiker te volgen, ook met als doel het verzenden van advertenties en/of diensten aanbieden die aansluiten bij uw voorkeuren (zogenaamde "profileringscookies").

Alleen profileringscookies vereisen voorafgaande toestemming van de gebruiker voor het gebruik ervan.

De Gegevensbeheerder is uitsluitend verantwoordelijk voor de first-party cookies die hij op de Site installeert.

Naar de sectie "Technische cookies van eerste partij" U kunt de soorten technische cookies van de eerste partij bekijken die door de site worden vrijgegeven.

Het beheer van profileringscookies wordt beschreven in de "Profileringscookies van derden".

In ieder geval kunt u cookies ook in-/uitschakelen via uw browseropties:

Internet Explorer

Toegang tot het menu Instrumenten, dan een Opties Internet.

Klik op Privacy, dan omhoog Voorschot.

In het raam Cookie, selecteer uw voorkeuren.

Google Chrome

Klik op Chrome-menu, overeenkomend met de in-knop alto Naar rechts.

Selecteren Instellingenen klik vervolgens op Voorschot.

In de sectie Privacy en veiligheid, klik op de knop Inhoudsinstellingen.

Selecteer uw voorkeursopties in de sectie Cookie.

Firefox

Klik op Instrumentenen vervolgens op het menu Opties.

Klik op instellingen Privacy en veiligheid.

Selecteren Gebruik aangepaste geschiedenisinstellingen.

Selecteer uw voorkeursopties in de sectie Accepteer cookies en gegevens van websites.

Safari

Klik op Safari, dan omhoog Voorkeuren.

Klik op de sectie Privacy en veiligheid.

Omhoog gaan Cookies blokkeren en selecteer uw voorkeursopties.

Voor meer informatie over de onderstaande Google-services klikt u op de link: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Jou rechten

Op grond van art. 13 van de AVG informeert de Gegevensbeheerder u dat u het recht heeft om:


 • de verwerkingsverantwoordelijke vragen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en deze te corrigeren of te annuleren of de verwerking die u aangaat te beperken of zich te verzetten tegen de verwerking ervan, naast het recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • de toestemming te allen tijde intrekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven
 • een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens).

De bovenstaande rechten kunnen worden uitgeoefend met een verzoek dat zonder formaliteiten wordt gericht aan de contactpersonen vermeld in de inleiding.

 

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens. Effectief vanaf 06/11/2023

 

STELLING

Deze informatie houdt rekening met wat is aangegeven in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (AVG) en de Privacycode (Wetsbesluit 30 juni 2003 nr. 196). Het document is mede opgesteld op basis van de Richtlijnen van de Privacy Garant (in het bijzonder de Richtlijnen ter bestrijding van spam uitgegeven door de Privacy Garant op 4 juli 2013).

Gegevensbeheerder: AQQA SRL - Via Roma, 93/c 30020 Quarto d'Altino (VE) - Italië - BTW-nummer 08942811210 - E-mail info@onebioshop.com

Site waarnaar dit privacybeleid verwijst: https://onebioshop.com/ (Site).

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft geen DPO (Data Protection Officer) aangesteld. Daarom kunt u elk verzoek om informatie rechtstreeks naar de gegevensbeheerder sturen.

 

ALGEMENE INFORMATIE

Dit document beschrijft hoe de gegevensbeheerder uw persoonlijke gegevens verwerkt die op de site worden verstrekt.

 

De belangrijkste verwerkingen van uw persoonsgegevens worden hieronder beschreven. In het bijzonder wordt uitgelegd wat de rechtsgrondslag is van de verwerking, of de verstrekking verplicht is en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van persoonsgegevens. Om uw rechten, indien nodig, beter te omschrijven, hebben wij aangegeven of en wanneer een bepaalde verwerking van persoonsgegevens niet plaatsvindt.

 

Registratie op de site

De informatie en gegevens die bij registratie worden gevraagd, worden gebruikt om u toegang te geven tot het gereserveerde gedeelte van de site en om gebruik te maken van de online diensten die door de gegevensbeheerder aan geregistreerde gebruikers worden aangeboden. De rechtsgrondslag voor de verwerking is de noodzaak voor de verwerkingsverantwoordelijke om precontractuele maatregelen uit te voeren die op verzoek van de belanghebbende zijn genomen. Het verstrekken van gegevens is optioneel. Uw weigering om de gegevens te verstrekken maakt het echter onmogelijk om u op de Site te registreren.

 

Aankopen op de site

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om u in staat te stellen aankopen te doen op de Site, in het geval van het plaatsen van een online aankooporder, om het sluiten van het koopcontract en de correcte uitvoering van de daarmee samenhangende handelingen mogelijk te maken (en, indien nodig) op basis van de sectorwetgeving, om aan de fiscale verplichtingen te voldoen). Deze verwerking van persoonsgegevens omvat ook de mogelijkheid om communicatie (bijvoorbeeld tracking- en bestelinformatie) te verzenden via geautomatiseerde hulpmiddelen zoals sms-berichten en/of WhatsApp. De wettelijke basis van de verwerking is de verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke om het contract met de belanghebbende uit te voeren of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Ongeacht het bovenstaande (en dus uw toestemming), kan de verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens verwerken voor zogenaamde "soft-spam", geregeld in art. 130 van de Privacycode. Dit betekent dat, beperkt tot de e-mail die u verstrekt in de context van een aankoop via de Site, de Gegevensbeheerder de e-mail zal verwerken om het directe aanbod van soortgelijke producten/diensten mogelijk te maken, op voorwaarde dat u geen bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking in de methoden voorzien in deze informatie. De wettelijke basis voor de verwerking is het legitieme belang van de gegevensbeheerder bij het verzenden van dit soort communicatie. Dit legitieme belang kan worden beschouwd als gelijkwaardig aan het belang van de belanghebbende bij het ontvangen van "soft-spam"-communicatie. De Gegevensbeheerder kan e-mails sturen om de gebruiker eraan te herinneren een aankoop te voltooien. De wettelijke basis voor deze verwerking is het legitieme belang van de gegevensbeheerder bij het verzenden van dit soort communicatie.

 

Reageer op uw verzoeken

Uw gegevens worden verwerkt om te kunnen reageren op uw verzoeken om informatie. De bepaling is optioneel, maar uw weigering maakt het voor de Verwerkingsverantwoordelijke onmogelijk om uw vragen te beantwoorden. De wettelijke basis van de verwerking is het legitieme belang van de gegevensbeheerder bij het opvolgen van de verzoeken van de gebruiker. Dit legitieme belang is gelijkwaardig aan het belang van de gebruiker bij het ontvangen van reacties op communicatie die naar de gegevensbeheerder wordt verzonden.

 

Generieke marketing

Met uw toestemming kan de Verwerkingsverantwoordelijke de door u verstrekte persoonsgegevens verwerken om u reclamemateriaal en/of nieuwsbrieven te sturen met betrekking tot zijn eigen producten of producten van derden. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming. Het verstrekken van persoonsgegevens voor dit doeleinde is louter optioneel. Als u geen toestemming geeft voor de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden, wordt het voor u onmogelijk om reclamemateriaal te ontvangen met betrekking tot producten/diensten van de gegevensbeheerder en/of derden, evenals de onmogelijkheid voor de gegevensbeheerder om marktonderzoek uit te voeren, ook gericht op het evalueren van de gebruikerstevredenheid en het sturen van nieuwsbrieven. Deze communicatie wordt verzonden naar het e-mailadres dat u op de site heeft opgegeven.

 

Profilering

Met uw toestemming kan de Gegevensbeheerder uw persoonsgegevens verwerken voor profileringsdoeleinden, d.w.z. voor de analyse van uw consumptiekeuzes door het type en de frequentie van uw aankopen bekend te maken, om u reclamemateriaal en/of nieuwsbrieven te sturen met betrekking tot eigen producten of producten van derden waarin u specifiek geïnteresseerd bent. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming. Het verstrekken van gegevens voor dit doeleinde is louter optioneel. Als u niet instemt met de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor profileringsdoeleinden, wordt het voor de gegevensbeheerder onmogelijk om uw commerciële profiel te verwerken, door uw keuzes en koopgedrag te detecteren en u reclamemateriaal met betrekking tot de producten van de gegevensbeheerder te sturen Verwerkingen en/of van derden, die voor u specifiek interessant zijn. Deze communicatie wordt verzonden naar het e-mailadres dat u op de site heeft opgegeven.

 

Overdracht van gegevens

De Verwerkingsverantwoordelijke draagt uw persoonsgegevens niet over aan derden.

 

Geolocatie

De site implementeert geen geolokalisatietools voor het IP-adres van de gebruiker.

 

Curriculum vitae

Het is niet mogelijk om CV's via de Site te versturen. Uw gegevens worden daarom niet voor deze doeleinden verwerkt.

 

Afspraken boeken

Er zijn geen afsprakenboekingssystemen van derden actief op de Site bij de Gegevensbeheerder. Uw gegevens worden daarom niet voor dit doel verwerkt. In ieder geval kunt u altijd contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke via de contactpersonen vermeld in het epigraaf.

 

Communicatie van persoonlijke gegevens

Als onderdeel van zijn normale activiteiten kan de Gegevensbeheerder uw persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde categorieën van onderwerpen. In artikel 2 vindt u de lijst met onderwerpen aan wie de Verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens meedeelt. Om de bescherming van uw rechten te vergemakkelijken, kan artikel 2 in sommige gevallen specificeren wanneer uw gegevens niet aan derden worden doorgegeven.

De "mededeling" van persoonsgegevens aan derden verschilt van de "overdracht" (besproken in het vorige punt). In feite kan de derde aan wie de gegevens worden doorgegeven in de communicatie deze alleen gebruiken voor de specifieke doeleinden die worden beschreven in de relatie met de gegevensbeheerder. In geval van overdracht wordt de derde partij echter de onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens. Voor het doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden is bovendien altijd uw toestemming vereist.

 

Onverminderd het voorgaande is het duidelijk dat de Gegevensbeheerder uw persoonsgegevens nog steeds kan gebruiken om correct te voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd door de geldende wetgeving.

 

SPECIFIEK PRIVACYBELEID

 

Art.1 Verwerkingsmethoden

1.1 De verwerking van uw persoonsgegevens zal hoofdzakelijk plaatsvinden met behulp van elektronische of geautomatiseerde middelen, volgens de methoden en met de middelen die geschikt zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te garanderen.

1.2 De verkregen informatie en de wijze van verwerking zijn relevant en niet excessief in verhouding tot het soort dienstverlening. Ook worden uw gegevens beheerd en beschermd in beveiligde IT-omgevingen die passen bij de omstandigheden.

1.3 Via de Site worden geen "bijzondere gegevens" verwerkt. Bijzondere gegevens zijn gegevens die raciale en etnische afkomst, religieuze, filosofische of andere overtuigingen, politieke opvattingen, lidmaatschap van partijen, vakbonden, verenigingen of organisaties met een religieus, filosofisch, politiek of vakbondskarakter, gezondheidstoestand en seksuele leven kunnen onthullen.

1.4 Via de Site worden geen gerechtelijke gegevens verwerkt.

 

Art. 2 Communicatie van persoonsgegevens

De Verwerkingsverantwoordelijke kan uw persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde categorieën van onderwerpen. Hieronder worden de onderwerpen aangegeven aan wie de Verwerkingsverantwoordelijke zich het recht voorbehoudt om uw gegevens mee te delen:

 • De verwerkingsverantwoordelijke kan uw persoonsgegevens doorgeven aan al die personen (inclusief overheidsinstanties) die op grond van wettelijke of administratieve bepalingen toegang hebben tot persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens kunnen eveneens worden doorgegeven aan al deze publieke en/of private entiteiten, natuurlijke en/of rechtspersonen (juridische, administratieve en fiscale adviesbureaus, rechterlijke instanties, kamers van koophandel, arbeidskamers en -kantoren, enz.), indien de communicatie noodzakelijk of functioneel is voor het correct nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de wet.
 • De Verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van medewerkers en/of samenwerkingspartners in welke hoedanigheid dan ook. Voor de goede werking van de Site kan de Gegevensbeheerder uw persoonsgegevens aan deze werknemers en/of samenwerkingspartners doorgeven.
 • Bij zijn gewone beheeractiviteiten van de Site maakt de Gegevensbeheerder gebruik van bedrijven, adviseurs of professionals die verantwoordelijk zijn voor de installatie, het onderhoud, het updaten en, in het algemeen, het beheer van de hardware en software van de Gegevensbeheerder of waarvan deze laatste is. gebruikt om zijn diensten te verlenen. Alleen met betrekking tot deze doeleinden kunnen uw gegevens daarom ook door deze betrokkenen worden verwerkt.
 • Voor het verzenden van zijn communicatie maakt de Gegevensbeheerder gebruik van externe bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het verzenden van dit soort communicatie (CRM-platforms). Uw persoonlijke gegevens (in het bijzonder uw e-mailadres) kunnen daarom aan deze bedrijven worden doorgegeven.
 • De Gegevensbeheerder maakt geen gebruik van externe bedrijven om de klantenservice te verlenen.
 • De persoonlijke gegevens van de koper kunnen worden doorgegeven aan postkantoren, koeriers of verzenders die verantwoordelijk zijn voor de levering van de via de Site gekochte Producten.

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om de bovenstaande lijst te wijzigen op basis van zijn normale bedrijfsvoering. Daarom wordt u verzocht deze informatie regelmatig te raadplegen om na te gaan aan welke onderwerpen de Verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens meedeelt.

 

Art.3 Opslag van persoonsgegevens

3.1 In dit artikel wordt beschreven hoe lang de Verwerkingsverantwoordelijke zich het recht voorbehoudt om uw persoonsgegevens te bewaren.

 • Uw persoonlijke gegevens worden slechts bewaard gedurende de tijd die nodig is om de correcte levering van de diensten die via de Site worden aangeboden te garanderen.
 • Voor marketingdoeleinden worden persoonlijke gegevens bewaard totdat de toestemming wordt ingetrokken. Bij inactieve gebruikers worden de persoonsgegevens een jaar nadat de laatst bekeken e-mail is verzonden, verwijderd.
 • Met het oog op de uitvoering van het verkoopcontract worden de gegevens gedurende 10 jaar bewaard vanaf de datum van ontvangst van de bestelling. Dit is om de Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen zijn recht van verdediging uit te oefenen en aan te tonen dat hij het contract correct heeft uitgevoerd.
 • Voor klantenzorgdoeleinden worden de gegevens verwijderd zodra de hulpdienst is voltooid.

3.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1 mag de Verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens bewaren gedurende de tijd die vereist is door specifieke regelgeving, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

 

Art. 4 Overdracht van persoonsgegevens

4.1 De Verwerkingsverantwoordelijke is gevestigd in een land dat vanuit regelgevend oogpunt een passend beveiligingsniveau kent. Indien de overdracht van uw persoonsgegevens plaatsvindt in een niet-EU-land en waarvoor de Europese Commissie een oordeel heeft gegeven over de adequaatheid, wordt de overdracht vanuit regelgevend oogpunt in ieder geval als veilig beschouwd. Dit artikel 4.1 geeft van tijd tot tijd aan naar welke landen uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen dove de Europese Commissie heeft een oordeel over de adequaatheid uitgebracht.

 • De gebruiker wordt daarom verzocht dit artikel regelmatig te raadplegen om te controleren of de overdracht van zijn persoonsgegevens plaatsvindt in een land met deze kenmerken.

4.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 4.1 kunnen uw gegevens ook worden doorgegeven aan niet-EU-landen waarvoor de Europese Commissie geen oordeel van adequaatheid heeft uitgesproken. U wordt daarom verzocht dit artikel 4.2 regelmatig te bekijken om na te gaan naar welke van deze landen uw gegevens mogelijk worden doorgegeven.

 

4.3 In dit artikel geeft de Verwerkingsverantwoordelijke de landen aan waarin hij specifiek zijn activiteiten richt. Deze omstandigheid kan de toepassing impliceren van de wetgeving van het referentieland, samen met de wetgeving die de relatie met de gebruiker regelt op basis van wat in de Inleiding is aangegeven. 

 • Op verzoek van de gebruiker zal de verwerkingsverantwoordelijke op de verwerking van persoonsgegevens de gunstigste wetgeving toepassen waarin de nationale wetgeving van de gebruiker voorziet.

 

Art. 5. Rechten van de belanghebbende

De Gegevensbeheerder informeert u dat u het recht heeft om:

 • de verwerkingsverantwoordelijke vragen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en deze te corrigeren of te annuleren of de verwerking die u aangaat te beperken of zich te verzetten tegen de verwerking ervan, naast het recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • de toestemming te allen tijde intrekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven
 • een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

De bovenstaande rechten kunnen worden uitgeoefend met een verzoek dat zonder formaliteiten wordt gericht aan de contactpersonen vermeld in de inleiding.

 

Art. 6. Wijzigingen en Diversen

De Gegevensbeheerder behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen in deze informatie aan te brengen, waardoor passende publiciteit wordt gegeven aan gebruikers van de Site en in ieder geval een adequate en vergelijkbare bescherming van persoonsgegevens wordt gegarandeerd. Om eventuele wijzigingen te kunnen bekijken, wordt u verzocht deze informatie regelmatig te raadplegen. In geval van substantiële wijzigingen in dit privacybeleid kan de Verwerkingsverantwoordelijke ook via e-mail communiceren.

Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday
January,February,March,April,May,June,July,August,September,October,November,December
Not enough items available. Only [max] left.
Shopping cart

Your cart is empty.

Keer terug naar de winkel

Add Order Note Edit Order Note
Estimate Shipping
Add A Coupon

Estimate Shipping

Add A Coupon

Coupon code will work on checkout page